Je Somálsko failed state?

24. února 2009 - Květa Strejčková
24 Únor

Somálsko se nachází na východě Afriky v oblasti tzv. Afrického rohu. Jako homogenní stát v podstatě neexistuje. Na severu země leží samozvaná republika Somaliland a na severovýchodě se pak nachází Puntland. V roce 1991 skončil v Somálsku režim diktátora M.S. Barrého a vypukla válka klanů, která přispěla k rozkladu země a struktur státní administrativy.
V zemi působí velké množství klanů, které stojí jak na straně přechodné vlády, tak i v opozici, a jejich spory dosud ovládají velkou část země. Navíc v zemi v poslední době roste vliv opozičních islámských skupin, které v zemi usilují o moc na úkor slabé prozatímní vlády.
   Etnicky je Somálsko poměrně stejnorodou zemí. Dle údajů uveřejněných CIA je somálské etnikum zastoupeno v 85 % oproti 15 % ostatních etnických skupin. Počet obyvatel v zemi je však sporný, neboť poslední sčítání obyvatel v zemi proběhlo v roce 1975. CIA uvádí hodnotu přibližně 9,6 milionů, odhady se ale v různých zdrojích pohybují mezi 8 až 15 miliony. V online verzi encyklopedie Ethnologue: Languages of the World se uvádí, že v zemi existuje 13 jazyků, z nichž úředním jazykem je somálština, kterou hovoří většina obyvatel země a pokud Somálsko srovnáme s ostatními africkými státy, nejedná se o příliš jazykově rozmanitou zemi. Stěžejním náboženstvím v zemi je islám s 99,9 % oproti křesťanství, které je zastoupeno 0,1 %. Nezbytné je však brát v úvahu, že islám je v zemi náboženstvím státním.

Failed state – nefunkční „zhroucený“ stát
Max Weber definuje stát jako „společenství, které úspěšně uplatňuje monopol legitimní moci na vlastním území vymezeném hranicemi“. Pokud jde o definici failed states je nutné sledovat v prvé řadě, zda je stát schopen plnit své základní funkce, a v odborné literatuře se můžeme setkat s řadou způsobů jejich pojetí. Definice zveřejněná na webu Ministerstva vnitra ČR řadí mezi základní funkce státu „Činnosti státních orgánů, které jsou nutné k zajištění svrchovanosti, územní celistvosti, demokratických základů a mezinárodních závazků státu, práv a svobod občanů, jejich životů a zdraví, vnitřní bezpečnosti a veřejného pořádku, majetkových hodnot a životního prostředí.“ Ve failed state však vláda tyto funkce vykonávat nedokáže a fungování státu je často doprovázeno nedostatkem legitimity vládních elit, nefunkční či slabou administrativou spojenou s korupcí a etnickými konflikty, které značně oslabují podmínky pro politický a ekonomický rozvoj.

Failed States Index – míra nestability států
Pro potřeby sestavování FSI vytvářeného organizací The Fund for Peace, existuje dvanáct ukazatelů ze sociální, ekonomické a politické sféry, mezi které patří například masivní pohyb uprchlíků a vnitřně vysídlených osob, odliv inteligence, propad ekonomiky, rostoucí kriminalita nebo zhoršování veřejných služeb. Dle tohoto indexu patřilo Somálsko v letech 2005–7 mezi 10 nejohroženějších států. V letošním roce pak obsadilo nepříliš lichotivé prvenství. U všech sociálních ukazatelů došlo ke zhoršení a mimo jiné k tomu přispělo zintenzivnění klanových bojů a vzkříšení pirátství, které ohrožuje distribuci potravin. Pirátství se mimo jiné promítá negativně i do zvyšujícího se propadu somálské ekonomiky, na kterém se podílí také opakující se období sucha a povodní, která vedla k nejhorší sklizni obilovin za několik posledních letech. Politické a vojenské ukazatele dosahují kritických hodnot a na celostátní úrovni de facto neexistují policejní ani vojenské složky.

Index CPI – míra vnímání korupce
Index CPI, zveřejněný v letech 2007–8 organizací Transparency International, řadí Somálsko na místo nejvíce politicky zkorumpované země. Index je sestaven na základě dat, které měří celkový rozsah korupce v politickém a veřejném sektoru. Oproti roku 2005, kdy dosáhlo Somálsko hodnocení 2.1, se výsledek v letošním roce zhoršil na hodnotu 1.0 a to při souběžném zvyšování počtu hodnocených zdrojů. K určení celkového hodnocení se používá stupnice 10–0, kdy 10 je nejmenší a 0 největší míra korupce.

Patří Somálsko mezi failed states?
I přes relativní etnickou, jazykovou i náboženskou homogenitu v zemi neexistuje funkční centrální vláda, administrativa je charakteristická vysokou mírou korupce a společně s existencí separátních státních útvarů, neustálými spory klanů a boji islamistů a prozatímní vlády je narušena celistvost státu. Sílící pirátství může být chápáno jako projev stupňujícího se organizovaného zločinu, jehož bujení je mimo jiné umožněno díky neschopnosti země zajišťovat vnitřní a vnější bezpečnost.
   Na základě faktů uvedených v tomto článku tedy vláda není schopna zabezpečit fungování státu ani naplňovat základní potřeby většiny obyvatel žijících v absolutní bídě, což se promítá do stále se zvyšujícího počtu uprchlíků a vnitřně vysídlených osob a následně se to odráží do celkové ekonomické, politické i sociální nestability země a rostoucí humanitární krize a v tomto kontextu je možné považovat Somálsko za failed state.